Prijímacie konanie

 Prihláška na štúdium na strednej škole formát .pdf

Pre študentov a rodičov

 Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa formát .pdf formát .doc .docx

 Potvrdenie o návšteve školy formát .pdf formát .doc .docx

 Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  - podáva zákonný zástupcaformát .pdf , alebo plnoletý žiak formát .pdf

 Žiadosť o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovy - podáva zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak formát .doc .docx

 Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy  - vyplní príslušný lekár formát .pdf

 Informovaný súhlas s účasťou žiaka na hromadnej školskej akcii  formát .doc .docx

 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

 Tlačivo žiadosti o poskytnutie štipendia formát .pdf

 Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia - k LVVK formát .pdf

Odborná prax žiakov (3. a 4. ročníky)

 Žiadosť o zabezpečenie odbornej praxe žiakov odboru obchodná akadémia formát .pdf formát .doc .docx

 Žiadosť o zabezpečenie odbornej praxe žiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu formát .pdf formát .doc .docx

 Pokyny na vypracovanie záverečnej práce o priebehu a výsledkoch odbornej praxe (pre študenta) formát .pdf formát .doc .docx

 Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe (pre organizáciu) formát .pdf formát .doc .docx

 Záznam z poučenia o BOZP na pracovisku odbornej praxe (pre organizáciu) formát .pdf formát .doc .docx

Pokyny k vypracovaniu podnikateľského plánu

 Metodické usmernenie k vypracovaniu vlastných projektov formát .pdf

 Metodický pokyn k vypracovaniu podnikateľského plánu formát .pdf

 Pokyny k prezentácii podnikateľského plánu formát .pdf

Pre zamestnancov a záujemcov o zamestnanie

 Osobný dotazník formát .doc .docx

 Tlačivo na určenie započítanej praxe formát .pdf

Poskytnutie informácií

 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám formát .pdf

Školská legislatíva

 Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch formát .pdf

 Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov formát .pdf

 Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných kolách formát .pdf

 Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách formát .pdf

 Kompletná školská legislatíva na stránkach MŠ SR

 Metodické usmernenie č. 14/2006-R  - upravuje postup pri poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl formát .doc .docx

formát .doc .docx - dokument je vo formáte *.doc, *.docx - Word      formát .pdf - dokument je vo formáte *.pdf - Adobe Reader

.