Aktivity školy 2010/2011

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
beseda so sprievodkyňou mesta Pezinok/3.C/ - 6. a 22.10.2010 futbalový turnaj o putovný pohár pezinských stred.škôl/3.m/ -1.10.2010
návšteva EKOFILM BA  / I. a II. roč./ - 13.10.2010 týždeň boja proti rakovine - Deň jabĺk – 22.10.2010
imatrikulácie pre I.ročník -15.10.2010 Medzinárodné majstrovstvá v halovom veslovaní - Pezinok/2 a 2x3.m./ - 22.10.2010
psychotesty/4.roč./ - 21.10.2010 krajské kolo v plávaní/4 a 5 miesto: Magula/ - 22.11.2010
-Medzinárodný veľtrh CFI BA/4.miesto/ - 24. a 25..11.2011 EXAM testing – súťaž expert 2010/vybraný žiaci školy/ -  17.1.2011
okresné kolo v basketbale clapcov/3.miesto/ - 17.12.0211 súťaž Mladý účtovník/3.ročník/ - 11.2.2011
Exkurzia Smolenický zámok/v rámci predmetu KsS – 4.C/ - 27.10.2010 veľtrh CFI  - prezentácie/3. a 4.ročník/ - 16. – 18.2.2011
exkur.hotel Majolika Modra/4.C/ – 4.11.2010 okresné kolo vo volejbale dievčat Modra/výber školy 4. miesto/ - 30.3.2011
exkur. mestská a okresná knižnica Pezinok/1.C/- 5.11.2010 okresné kolo v halovom futbale/výber školy 3. miesto/- 7.4.2011
stužková/4.C/ - 6.11.2010 PISA/NÚCEM/testy gramotnosti/výber I. ročníkov/ - 12.4. – 13.4.2011
divadelné predstavenie KC Pezinok / Deň študentstva/ – 16.11.2010  medzinárodná súťaž v CR Český Krumlov/výber školy/ - 12.6. – 15.6.2011
stužková/4.B/ – 19.11.2010 OK olympiády v ANJ/ Gym. Pezinok/ - 17.1.2011
okresné kolo vo volejbale chlapcov/výber školy 4. miesto/ - 14.4.2012 Online učebnica ekonómie - certifikát Junior Achievement získalo 14 žiakov 20.6.2011
okresné kolo v mix-volejbale Modra/výber školy 2.miesto/ – 3.5.2012 Globálneho etického programu  Etika v podnikaní
Certifikát získali 3 žiaci 7.6.2011
 exkur. firma Coca-cola Piešťany/2.A/ - 25.11.2010 Súťaž „Vítejte u nás“ v Českých Budějoviciach
13. - 14. 6.2011
exkur. Červený kameň – marketingový program/3.C/-1.12.2010 HODINA ZEME 26.3.2011
 stužková/4.A/ - 3.12.2010
vianočná Viedeň/3.A,3.B,2.B/- 7.12.2010
City University/4.roč./ – 8.12.2010
exkur. NBS BA/3.A a 3.B/ – 9.12.2010
exkur. Červený kameň/v rámci predmetu SSL/ -9.12.2010
prednáška s Tebou a bez Teba/I.roč./- 13.12.2010
vianočná Viedeň/4.A,4.B,1.B/ – 14.12.2010
školské kolo v písaní na PC – 13.12.2010
charitatívny vianočný bazár/výťažok: útulok zvierat Pezinok/ - 15.12.2010
okresné kolo v stolnom tenise/OA Pezinok/ - 21.12.2010
exkurzia okresná knižnica – výstavníctvo/4.C/ -18.1.2011
exkur. Slovakiatour BA – prezentácia CK – 21.1.2011/1.C+ výber z 2. a 3.C/
prednáška o možnosti štúdia na VŠE UK BA  /4.ročníky/ - 3.2.2011
Úrad práce-beseda/1.A,1.B/ - 8.2.2011
školské kolo Mladý účtovník/3.ročník/ - 10.2.2011
veľtrh CFI  - prezentácie/3. a 4.ročník/ - 16. – 18.2.2011
deň otvorených dverí – 17.2.2011
LVVK – Oravská Polhora/1.roč./- 1.-6.3.2011
doplnkové vzdelávanie – Stvorenie sveta/1. – 3.roč./ - KC Pezinok  8.3.2011
prednáška s protidrogovou tématikou/1. – 3.roč./ - 15.3.2011
matematická olympiáda Klokan/výber žiakov z I. až IV. roč./ - 21.3.2011
exkurzia mesta Trnava a návšteva múzeí/II.C/ - 15.4.2011
medzinárodná súťaž v stolnom tenise OA Pezinok- OA Blansko/chlapci 1. miesto, dievčatá         1.miesto/ - 28.4.2011
masmédia v Pezinku + beseda s riaditeľom TV Pezinok/III.C/ - 12.5.2011
prednáška Aliancia žien SK – Boj proti domácemu násiliu/I.C/ - 20.6.2011
exkurzia Zlín – Baťove múzeum+Zoo/III.B/ - 21.6.2011
exkurzia Zlín – Baťove múzeum+Zoo/III.A/ - 22.6.2011
exkurzia hrad Trenčín/II.C/ - 23.6.2011
exkurzia Viedeň/II.C + výber/ - 28.6.2011