Školský rok 2015/2016

Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016(utorok) a končí sa30.júna 2016(štvrtok).

V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.

 

Harmonogram šk. roku 2015/2016

2. 09. 2015 – otvorenie šk. roku/8,oo h/
3. 09. – 17. 09. 2015 – odborná prax štvrtý ročník
04. 09. 2015 – opravný termín EČ a PFIČ MS
10. 09. 2015 – opravný termín PČOZ
16. 09. 2015 – účelové cvičenia na ochranu človeka a zdravia/prvý a druhý ročník/
16. 09. 2015 – opravný termín MS
október 2015 – futbalový turnaj stredných škôl okresu Pezinok o pohár riaditeľa OA
6. 10. 2015 – plenárna a triedne schôdze ZR
29. 10. – 30. 10. 2015 – jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 02. 11. 2015)
18.11. 2015 - imatrikulácie
18. 11. 2015 – štvrťročná klasifikačná porada
november/december – 18. ročník - Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
december 2015 – triedne schôdzky ZR
23. 12. 2015 - 07. 01. 2016 – vianočné a zimné prázdniny (začiatok vyučovania 08. 01. 2016)
26. 01. 2016 – polročná klasifikačná porada
29. 01. 2016– koniec 1.polroroka, vydávanie odpisov vysvedčenia
01. 02. 2016 - polročné prázdniny (začiatok vyučovania 02. 02. 2016)
02. - 08. 2016 - LVVK
17. 02. –18. 02. 2016– školský veľtrh cvičných firiem
18. 02. 2016 – deň otvorených dverí OA Pezinok
22. 02. – 26. 02.2016 – jarné prázdniny (začiatok vyučovania 29. 02. 2016)
15. 03. – 17.3.2016 – EČ a PFIČ MS
24. 3. – 29. 3.2016 – veľkonočné prázdniny
11. 04. – 13. 04.2016 – praktická časť odbornej zložky
11. 04. – 13. 04. 2016 – kurz na ochranu človeka a zdravia/tretí ročník/
19. 04. 2016 – trištvrteročná klasifikačná porada
apríl 2016 – triedne schôdze ZR
09. 05. 2016 – prijímacie skúšky 1. termín
11. 05.2016 – koncoročná klasifikačná porada pre štvrtý ročník
12. 05. 2016 – prijímacie skúšky 2. termín
16. 05. – 20. 05. 2016 – akademický týždeň (štvrtý ročník)
23. 05. – 27. 05. 2016 – ústne MS
23. 05. – 03. 06. 2016 – odborná prax (tretí ročník)
23. 05. - 24. 05. 2016 – účelové cvičenie (prvý a druhý ročník)
27. 06. 2016 – koncoročná klasifikačná porada
30. 06. 2016 – ukončenie šk.roku, triednicke hodiny a vydávanie vysvedčenia
01. 07. 2016 – hodnotiaca porada a vyhodnotenie školského roku 2015/2016

Ostatné termíny budú vyplývať z priebežných pokynov VÚC BSK , MŠ SR a vedenia školy
 

. .