Školský rok 2016/2017

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

V školskom roku 2016/2017 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

Termíny školských prázdnin

 

Harmonogram šk. roku 2016/2017

30. 08. 2016– opravné skúšky /8,oo h/
05. 09. 2016 – zahájenie šk. roku /8,oo h/
06. 09. – 20. 09. 2016– odborná prax štvrtý ročník
06. 09. 2016 – opravný termín EČ a PFIČ MS (SJL – SOŠ podnikania, Strečnianska 20)
14. 09. 2016 – „športujúce mesto“
20. 09. 2016 – opravný termín PČOZ, TČOZ
20. 09. 2016 – účelové cvičenia na ochranu človeka a zdravia (prvý a druhý ročník) + Dobrocaching
27. 09. 2016 – plenárna a triedne schôdze ZR
október 2016 – futbalový turnaj stredných škôl okresu Pezinok o pohár riaditeľa OA
28. 10. – 01. 11. 2016 – jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 02. 11. 2016- streda)
16. 11. 2016 – štvrťročná klasifikačná porada
18.11. 2016 - imatrikulácie
10 – 11. 11. 2016 – 19. ročník - Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
29. 11. 2016 – triedne schôdzky ZR
19. 12. 2016 – Vločka nádeje + Deň otvorených dverí
23. 12. 2016 - 08. 01. 2017 – vianočné a zimné prázdniny (začiatok vyučovania 09. 01. 2017)
25. 01. 2017 – polročná klasifikačná porada
31. 01. 2017– koniec 1. polroka, vydávanie odpisov vysvedčenia
03. 02. 2017 - polročné prázdniny (začiatok vyučovania 06. 02. 2017)
15–16. 02. 2017– školský veľtrh cvičných firiem
16. 02. 2017 – Deň otvorených dverí OA Pezinok
20. 02. – 24. 02.2017 – jarné prázdniny (začiatok vyučovania 27. 02. 2017)
14. 03. – 16.3.2017 – EČ a PFIČ MS
13. 4. – 18. 4. 2017 – veľkonočné prázdniny (začiatok vyučovania 19. 04. 2017)
20. 04. 2017 – trištvrteročná klasifikačná porada
20. 04. 2017 – triedne schôdze ZR

25 – 27. 04. 2017 – praktická časť odbornej zložky
25 – 27. 04. 2017 – kurz na ochranu života a zdravia (tretí ročník/)
09. 05. 2017 – prijímacie skúšky 1. termín
11. 05. 2017 – prijímacie skúšky 2. termín
16. 05.2017 – koncoročná klasifikačná porada pre štvrtý ročník
19. 05. 2017 – rozlúčka so štvrtákmi, odovzdávanie vysvedčení
22. 05. – 26. 05. 2017 – akademický týždeň (štvrtý ročník)
29. 05. – 02. 06. 2017 – ústne MS
22. 05. – 02. 06. 2017 – odborná prax (tretí ročník)
29. 05. - 30. 05. 2017 – účelové cvičenie (prvý a druhý ročník)
26. 06. 2017 – koncoročná klasifikačná porada
30. 06. 2017 – ukončenie šk.roku, triednické hodiny a vydávanie vysvedčení
03. 07. 2017 – hodnotiaca porada a vyhodnotenie školského roku 2016/2017

Ostatné termíny budú vyplývať z priebežných pokynov VÚC BSK , MŠ SR a vedenia školy