Aktivity školy v šk. roku 2017/2018 (mimoškolská činnosť)

21. 9. 2017 - Exkurzia z biológie  - výstava BODY TEH EXHIBITION, Bratislava – 3. ročník, odbor obchodná akadémia (vyučujúce: Bíliková, Teplanová)

22. 9. 2017 - Biela pastelka 2016 (12 žiakov 3. ročníka školy) - (zabezp. p. Teplanová)

22. 9. 2017 - stretnutie s družobnou školou z Blanska – žiaci II. A a III. B ( spoznávanie mesta Pezinok a iné aktivity) – (zabezp.: p. Ančicová, p. Kubíčková, pomoc: pp. Kontšeková, Kadárová, Bíliková, Roháč, Navarová, Hubinská, Turanová.

 29. 9. 2017 - Green Day Bratislava – enviromentálna výchova – zábavno-náučné podujatie v Fresh Market, Rožňavská 1a – ochrana životného prostredia, motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré súvisia s ochranou ŽP (Živica, Arthur, Daikin, WWF, EUROSTAV, SAPI) – súťaže, tvorivé dielne, fotostena ... – II. A a II. B (zabezp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Holigánovou)

18. 10. 2017 – Olympiáda o EÚ, elektronické kolo – olympiáda bola poriadaná UCM v Trnave – vybraní žiaci 4. ročníka a 1 žiak 2. ročníka – zodpovedný p. Roháč

19. – 20. 10. 2017 – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice – vybraní žiaci IV. A (zabezp. P. Ančicová)

19. 10. 2017 – návšteva divadelného predstavenia PUNK ROCK, Nová scéna Bratislava – 3. Ročník

23. 10. 2017 – účasť na EKOTOPFILME (enviromentálna výchova) žiaci 1. a 2. ročníka  (zodp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Džoganíkovou a p. Roháčom)

25. 10. 2017 – panelová diskusia s absolventmi školy M. Mažárom a M. Somorovským – téma „Podnikania alebo vlastná cesta k budúcnosti (zodp. Ing. Navarová, spolupráca p. Ančicová) 

27. 10. 2017    - prezentácia o možnosti štúdia na Mendelovej univerzite v Brne, Provozně ekonomická fakulta (ekonomika, informatika) – IV. B (zodp. p. Navarová)

03. 11. 2017 – exkurzia v čokoládovni  v Kitsee – 2. ročník (zodp. p. Holigánová a p. Ančicová, spolupráca s p. Navarovou)

3. 11. 2017 – Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – I. úvodná lekcia o bývaní  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

16. 11. 2017 – výchovný koncert „Doktor zdravie“ – žiaci školy (zodp. p. Navarová)

16. 11. 2017 – prezentácia projektu ERASMUS+ - žiaci školy (zodp. p. Turanová a Navarová)

16. 11. 2017 – imatrikulácie – žiaci školy (zodp. p. Teplanová a triedni učitelia)

24. 11. 2017 – obvodné kolo basketbal chlapci (zodp. p. Markovič)

24. 11. 2017 – Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – II. Lekcia o hospodárení  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

28. 11. 2017 – Obvodné kolo florbal – chlapci (zodp. p. Markovič)

29. 11. 2017 – Volejbal dievčatá – (zodp. p. Markovič)

29. 11. 2017 – súťaž Expert – výber žiakov školy (zodp. p. Roháč)

29. 11. 2017 – ELSA Day (ELSA - European Law Students' Association) - prednáška  študentov Právnickej fakulty UK stredoškolákom o ľudských právach, ako sa brániť v prípade ich porušovania a pod.  – štvrtý ročník (zodp. p. Navarová)

6. 12. 2017 – beseda o Európskej únii – 2. ročník (zodpovedný p. Roháč)

8. 12. 2017 – Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – III. Lekcia o bývaní  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

12. 12. 2017 – Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

15. 12. 2017 – obvodné kolo v stolnom tenise – vybraní žiaci školy  (zodp.  p. Markovič)

15. 12. 2017 – Vianočný orloj v Pezinku – žiaci III. B (zodp. p. Kontšeková – spolupráca s Nadáciou Révia)

15. 12. 2017 – Vianočné trhy v Pezinku – dobrovoľná zbierka na kruhový objazd – žiaci IV. B (zodp. p. Kadárová – spolupráca sa Nadáciou Révia)

18. 12. 2017 – školská charitatívna zbierka „Vločka nádeje“ – žiaci 3. ročníka (zodp. p. Teplanová a Kontšeková)

19.12. 2017 – Návšteva Vianočný trhov v Trnave – I. A (zodp. p. Džoganíková, dozor p. Roháč)

19.12. 2017 – Návšteva Vianočných  trhov v Bratislave – II. B (zodp. p. Pisarčíková)

19.12. 2017 – Návšteva Vianočný trhov vo Viedni – III. A (zodp. p. Teplanová, dozor p. Dahamshy)

12. 12. 2017 – Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Holigánová)

22.12. 2017 – „Vianočný deň v škole“ – žiaci školy  (zodp. tr. učitelia)

16. 01. 2018  - III. A:   Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus,  xenofógia, tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie   o tom aká je spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová

18. 01. 2018  - III. B:  Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus, xenofógia,   tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie o tom aká je  spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová

19. 01. 2018 – IV. A;  IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP

19.01. 2018 – Deň župných škôl v Avione BA – vybraní  žiaci 3. a 4. ročníka – zodp.  p. Kadárová + Navarová

23. 01. a 24. 01. 2018 – Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Šenkvice, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

26. 01. 2018 – Projekt „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ – žiaci 3. ročníka  - zodp. p. Navarová

26. 01. 2018 – Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

30. 01. 2018  - skupinový rozhovor na tému „ako mladí ľudia vnímajú banky a ich komunikáciu“ – marketingová agentúra  core 4, s.r.o. – žiaci IV. B – odbor obchodná akadémia – zodp. p. Navarová

31. 01. 2018 – filmovanie s Nadáciou PARTNERS – téma „finančná gramotnosť“ – vybraní žiaci 4. ročníka – zodp. p. Ančicová, Kadárová, Navarová

07. 02. 2018 – exkurzia Národná banka Slovenska a Burza cenných papierov v Bratislave – 3. ročník   - zodp. p. Turanová, Kontšeková