Školský rok 2017/2018

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).
 

Termíny školských prázdnin

Harmonogram školského roka 2017/2018

28. 08. 2017  opravné skúšky
04. 09. 2017  zahájenie šk. roka
05.–19. 09. 2017  odborná prax štvrtý ročník
06. 09. 2017  opravný termín EČ a PFIČ MS)
13. 09. 2017  opravný termín PČOZ TČOZ
13.09. 2017  účelové cvičenie (1. a 2. ročník)
26. 09. 2017  plenárna a triedne schôdze ZR
október 2017  futbalový turnaj stredných škôl okresu Pezinok o pohár riaditeľa OA
30. 10.– 01. 11. 2017  jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 02. 11. 2017- štvrtok)
16. 11. 2017  štvrťročná klasifikačná porada
16. 11. 2017  imatrikulácie prvákov
28. 11. 2017  triedne schôdzky ZR
18. 12. 2017  Vločka nádeje - 7. ročník charitatívneho bazáru
23. 12.- 05. 01. 2017  vianočné prázdniny (začiatok vyučovania 08. 01. 2018)
25. 01. 2018  polročná klasifikačná porada
31. 01. 2018  koniec 1. polroka vydávanie odpisov vysvedčenia
02. 02. 2018  polročné prázdniny (začiatok vyučovania 05. 02. 2018)
14. 02. 2018  školská prezentácia cvičných firiem a JA Firma
14. 02. 2018  Deň otvorených dverí OA Pezinok
05. – 09. 03.2018  jarné prázdniny (začiatok vyučovania 12. 03. 2017)
13. – 15.3.2018  EČ a PFIČ MS 2018
29. – 03. 04. 2018  veľkonočné prázdniny (začiatok vyučovania 04. 04. 2018)
17. – 18. 04. 2018  praktická časť odbornej zložky MS 2018
17. – 19. 04. 2018  kurz na ochranu života a zdravia (tretí ročník)
19. 04. 2018  trištvrteročná klasifikačná porada
19. 04. 2018  triedne schôdze ZR
14. 05. 2018  prijímacie skúšky 1. termín
17. 05. 2018  prijímacie skúšky 2. Termín 
09. 05.2018  koncoročná klasifikačná porada pre štvrtý ročník
11. 05. 2018  rozlúčka so štvrtákmi odovzdávanie vysvedčení
14. – 18. 05. 2018  akademický týždeň (štvrtý ročník)
21. – 25. 05. 2018  ústne MS
14. – 25. 05. 2018  odborná prax (tretí ročník)
22. – 23. 05. 2018  účelové cvičenie (prvý a druhý ročník) č. 2 č. 4
25. 06. 2018  koncoročná klasifikačná porada
29. 06. 2018  ukončenie šk. roka, triednické hodiny a vydávanie vysvedčení
02. 07. 2018  hodnotiaca porada a vyhodnotenie školského roka 2017/2018

Ostatné termíny budú vyplývať z priebežných pokynov MŠ SR OÚ BA OŠ VÚC BSK a vedenia školy.