Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018(pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

30. 08. 2018 – opravné skúšky /8,oo h/
03. 09. 2018 – zahájenie šk. roku /8,oo h/
04. 09. – 17. 09. 2018 – odborná prax štvrtý ročník
18. 09. 2018 – opravný termín MS
18. 09. 2018 – účelové cvičenie (1. a 2. ročník)m č. 1, č. 3
27. 09. 2018 – návšteva družobnej školy Blansko
25. 09. 2018 – plenárna a triedne schôdze ZR
október 2018 – futbalový turnaj stredných škôl okresu Pezinok o pohár riaditeľa OA
31. 10. – 02. 11. 2018 – jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 05. 11. 2018 - pondelok)
15. 11. 2018 – štvrťročná klasifikačná porada
16.11. 2018 – imatrikulácie
29. 11. 2018 – triedne schôdzky ZR
18. 12. 2018 – Vločka nádeje
23. 12. 2018 – 07. 01. 2019 – vianočné a zimné prázdniny (začiatok vyučovania 08. 01. 2019)
28. 01. 2019 – polročná klasifikačná porada
31. 01. 2019 – koniec 1. polroka, vydávanie odpisov vysvedčenia
01. 02. 2019 – polročné prázdniny (začiatok vyučovania 04. 02. 2019)
13. 02. 2019 – školská prezentácia cvičných firiem a JA Firma
13. 02. 2019 – Deň otvorených dverí OA Pezinok
25. 02. – 01. 03.2019 – jarné prázdniny (začiatok vyučovania 04. 03. 2019)
12. 03. – 14.3.2019 – EČ a PFIČ MS
18. 04. – 23. 04. 2019 – veľkonočné prázdniny (začiatok vyučovania 24. 04. 2019 – streda)
15. 04. – 16. 04. 2019 – praktická časť odbornej zložky
15. 04. – 17. 04. 2019 – kurz na ochranu života a zdravia (tretí ročník)
11. 04. 2019 – trištvrteročná klasifikačná porada
11. 04. 2019 – triedne schôdze ZR
13. 05. 2019 – prijímacie skúšky 1. termín
16. 05. 2019 – prijímacie skúšky 2. termín
15. 05.2019 – koncoročná klasifikačná porada pre štvrtý ročník
17. 05. 2019 – rozlúčka so štvrtákmi, odovzdávanie vysvedčení
20. 05. – 24. 05. 2019 – akademický týždeň (štvrtý ročník)
27. 05. – 31. 05. 2019 – ústne MS
20. 05. – 31. 05. 2019 – odborná prax (tretí ročník)
28. 05. – 29. 05. 2019 – účelové cvičenie (prvý a druhý ročník), č. 2, č. 4
25. 06. 2019 – koncoročná klasifikačná porada
28. 06. 2019 – ukončenie šk. roku, triednické hodiny a vydávanie vysvedčení
... 07. 2019 – hodnotiaca porada a vyhodnotenie školského roku 2018/2019

Ostatné termíny budú vyplývať z priebežných pokynov VÚC BSK , MŠ SR a vedenia školy