Škola (názov, adresa) Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Názov ŠkVP Teória obchodu a podnikania v obchodných službách a cestovnom ruchu
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Kód a názov študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu   
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. spolu min. disp. p/v
Všeobecnovzdelávacie predmety 22 19 12 12 65 48 17  
Jazyk a komunikácia 37 24 13  
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13     p
prvý cudzí jazyk  b), d) 4 4 3 3 14     p
druhý cudzí jazyk b), d) 3 3 2 2 10     pv
Človek a hodnoty 2 2 0  
etická výchova c) 1 1 - - 2     pv
náboženská výchova c)
Človek a spoločnosť 5 5 0  
dejepis 2 1     3     p
občianska náuka 1 1     2     p
Človek a príroda 3 3 0  
biológia 2 1   - 3     p
geografia         0     p
Matematika a práca s informáciami 10 6 4  
matematika 2 2 2 1 7     p
informatika b), e) 2 1 - - 3     p
Zdravie a pohyb 8 8 0  
telesná a športová výchova b) 2 2 2 2 8     p
Odborné predmety 11 15 21 22 69 56 13  
Teoretické vzdelávanie 8 10 12 11 41 30 11  
dejiny kultúry - - - 2 2     p
ekonomika 2 2 4 2 10     p
geografia  cestovného ruchu 3 1 - - 4     p
sprievodcovské služby - - 2 - 2     p
manažment - 2 2 2 6     p
marketing b), e) - 2 2 2 6     p
právna náuka - - - 2 2     p
sociálna komunikácia b), e) 1 1 1 1 4     p
technológia služieb cestovného ruchu 2 2 1 - 5     p
Praktická príprava 3 5 9 11 28 26 2  
administratíva a korešpondencia b), e) 3 2 1 1 7     p
aplikovaná informatika b), e) - 1 2 2 5     p
účtovníctvo b) - 2 2 2 6     p
odborný seminár b), e) - - - 2 2     p
podnikanie vo vidieckom cestov. ruchu b),e) - - 2 2 4     v
kongresové služby b), e)
cvičná firma - praktikum b), e)
konverzácia v cudzom jazyku b) - - 2 2 4     v
Spolu 33 34 33 34 134   28/30  
Účelové kurzy                
odborná prax f)     10 dní 10 dní 20 dní      
účelové cvičenia 12 h 12 h     4 dni      
kurz na ochrana života a zdravia i)     3 dni - 3 dni      
odborné exkurzie 1 - 2 dni 1 - 2 dni 1 - 2 dni 1 - 2 dni        
kurz pohybových aktivít v prírode j) 5 dní 5 dní - - 10 dní      

Poznámky k učebnému plánu:
a) Počet týždenných vyučovacích hodín je minimálne 33 a maximálne 35 hodín.
b) Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie triedy na skupiny závisí od počtu žiakov v triede a charakteru predmetu.
c) Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógu sa uvedie ,,absolvoval/-a“.
d) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky a ruský. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a2. ročníku a v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku. Druhý cudzí jazyk je povinne voliteľný.
e) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, cvičných firmách a podobne). Na cvičeniach sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi platnou legislatívou .
f) Je samostatným vyučovacím predmetom. Odbornú prax uskutočňujú žiaci pod Odbornú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením pracovníkov na zmluvne dohodnutých pracoviskách. Odborná prax sa realizuje v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. Predmet odborná prax sa klasifikuje.
g) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať od 3.ročníka dva voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried pri dodržaní Smernice. Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú.
h) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1-4 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.
i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike je učivo ,,Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku v každom polroku školského roka priamo v teréne. V 3. ročníku sa výcvik koná mimo priestorov školy v rozsahu 3 dní po 7 hodín denne a je súčasťou plánu práce školy.
j) Kurz pohybových aktivít v prírode sa realizuje v 1. a2. ročníku vo forme lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Účelový kurz sa realizuje v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku v rozsahu 5 dní
k) Disponibilné hodiny v súlade so štátnym vzdelávacím programom boli použité na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva
l) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.