Škola (názov, adresa) Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Názov ŠkVP Teória obchodu a podnikania v obchodných službách a cestovnom ruchu
Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
Kód a názov študijného odboru 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu   
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 22 19 12 11 64
Jazyk a komunikácia 37
slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 4 13
prvý cudzí jazyk b), d) 4 4 3 3 14
druhý cudzí jazyk b), d) 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosť 7
občianska náuka 1 1 - - 2
dejepis 2 1 - - 3
etická výchova c) 1 1 - - 2
náboženská výchova c)
Človek a príroda 3
ekológia 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciami 9
matematika  2 2 2 - 6
informatika 2 1 - - 3
Zdravie a pohyb 8
telesná výchova a), d) 2 2 2 2 8
Odborné predmety 11 15 17 16 59
dejiny kultúry - - - 2 2
ekonomika 2 2 4 2 10
geografia  cestovného ruchu 3 1 - - 4
sprievodcovské služby - - 2 - 2
manažment - 2 2 2 6
marketing b), e) - 2 2 2 6
právna náuka - - - 2 2
sociálna komunikácia b), e) 1 1 1 1 4
technológia služieb cestovného ruchu 2 2 1 - 5
administratíva a korešpondencia b), e) 3 2 1 1 7
aplikovaná informatika b), e) - 1 2 2 5
účtovníctvo b) - 2 2 2 6
odborná prax f)         0
Voliteľné predmety 0 0 4 6 10
odborný seminár b), e) - - - 2 2
podnikanie vo vidieckom cestov. ruchu b),e) - - 2 2 4
kongresové služby b), e)
cvičná firma - praktikum b), e)
konverzácia v cudzom jazyku b) - - 2 2 4
Spolu 33 34 33 33 133
Účelové kurzy 7 2 3   12
ochrana života a zdravia i) 2 dni 2 dni 3 dni - 7 dní
telovýchovno-výcvikový kurz j) 5 dní - - - 5 dní

Poznámky k učebnému plánu:

 a)  Počet týždenných vyučovacích hodín je minimálne 33 a maximálne 35 hodín.

 b)  Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy, odsek 1,2,3 § 6 Smerníc  MŠ SR a Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7827/1985-21 o stredných školách z 11. júla 1985 (ďalej len Smernice).

c)  Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie  sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógu sa uvedie ,,absolvoval/-a“.

d)  Žiaci si môžu podľa záujmu voliť  2  cudzie jazyky (z jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk), pričom si volia 1. a 2.cudzí jazyk.

e)  Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, cvičných firmách a podobne). Na cvičeniach sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi platnou legislatívou .

f)  Predmet odborná prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 15.decembra 1994 pod číslom 5651/1994-212 ( ďalej len Výklad ). Je samostatným vyučovacím predmetom. Odbornú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením pracovníkov na zmluvne dohodnutých pracoviskách. Odborná prax sa realizuje v súlade s Výkladom v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. Predmet odborná prax sa klasifikuje.

g)  Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať od 3.ročníka dva voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried pri dodržaní Smernice. Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú.

h)  Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1-4  dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i)  Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike je učivo ,,Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku v každom polroku školského roka priamo v teréne. V 3. ročníku sa výcvik koná mimo priestorov školy v rozsahu 3 dní po 7 hodín denne a je súčasťou plánu práce školy.

j)  V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný lyžiarsko-výcvikový kurz. Účelový kurz sa realizuje v rámci sedemtýždňovej  časovej rezervy v školskom roku v rozsahu 5 dní (sedem hodín denne).

k)  Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.