Škola (názov, adresa)

Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Názov ŠkVP

Teória obchodu a podnikania v obchodných službách a cestovnom ruchu

Kód a názov  ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru

6317 6 00 obchodná akadémia   

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

19

13

11

63

Jazyk a komunikácia

37

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

4

13

prvý cudzí jazyk  b), d)

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk b), d)

3

3

2

2

10

Človek, hodnoty a spoločnosť

7

občianska náuka

1

1

-

-

2

dejepis

2

1

-

-

3

etická výchova c)

1

1

-

-

2

náboženská výchova c)

Človek a príroda

2

ekológia 

-

1

1

-

2

Matematika a práca s informáciami

9

matematika

2

2

2

-

6

informatika b), e)

2

1

-

-

3

Zdravie a pohyb

8

telesná výchova b)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

13

15

16

16

60

hospodárska geografia

2

2

-

-

4

ekonomika b)

3

4

3

3

13

makroekonómia

-

-

2

2

4

spoločenská komunikácia

2

-

-

-

2

tovaroznalectvo

3

2

-

-

5

základy obchodného práva

-

-

1

-

1

administratíva a korešpondencia b), e)

3

2

2

2

9

aplikovaná informatika b), e)

-

2

2

-

4

ekonomické cvičenia b), e)

-

-

-

4

4

ekonomický seminár b)

-

-

-

2

2

hospodárske výpočty a štatistika b)

-

-

1

-

1

účtovníctvo b

-

3

5

3

11

odborná prax f)

       

0

Voliteľné predmety

0

0

4

6

10

bankovníctvo b), e)

-

-

2

2

4

marketing b), e)

cvičná firma – praktikum b), e)

konverzácia prvý cudzí jazyk b)

-

-

2

2

4

cvičenia z matematiky b)

-

-

-

2

2

cvičenia z učtovníctva b)

Spolu

33

34

33

33

133

Účelové kurzy

7

2

3

 

12

ochrana života a zdravia i)

2 dni

2 dni

3 dni

-

7 dní

telovýchovno-výcvikový kurz j)

5 dní

-

-

-

5 dní

Poznámky k učebnému plánu:

 a)  Počet týždenných vyučovacích hodín je minimálne 33 a maximálne 35 hodín.

 b)  Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy, odsek 1,2,3 § 6 Smerníc  MŠ SR a Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7827/1985-21 o stredných školách z 11. júla 1985 (ďalej len Smernice).

c)  Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie  sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógu sa uvedie ,,absolvoval/-a“.

d)  Žiaci si môžu podľa záujmu voliť  2  cudzie jazyky (z jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk), pričom si volia 1. a 2.cudzí jazyk.

e)  Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, cvičných firmách a podobne). Na cvičeniach sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi platnou legislatívou .

f)  Predmet odborná prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 15.decembra 1994 pod číslom 5651/1994-212 ( ďalej len Výklad ). Je samostatným vyučovacím predmetom. Odbornú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením pracovníkov na zmluvne dohodnutých pracoviskách. Odborná prax sa realizuje v súlade s Výkladom v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. Predmet odborná prax sa klasifikuje.

g)  Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať od 3.ročníka dva voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried pri dodržaní Smernice. Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú.

h)  Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1-4  dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

i)  Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných odborných škôl v Slovenskej republike je učivo ,,Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku v každom polroku školského roka priamo v teréne. V 3. ročníku sa výcvik koná mimo priestorov školy v rozsahu 3 dní po 7 hodín denne a je súčasťou plánu práce školy.

j)  V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný lyžiarsko-výcvikový kurz. Účelový kurz sa realizuje v rámci sedemtýždňovej  časovej rezervy v školskom roku v rozsahu 5 dní (sedem hodín denne).

k)  Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.