Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

V oblasti všeobecného vzdelávania:

V oblasti odborného vzdelávania:

Požadované zručnosti:

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti: