Prijímacie konanie
do 1. ročníkov
šk. rok 2019/2020

Do 1. ročníkov 2019/2020 prijímame:

 

6317 M
obchodná akadémia
 

6324 M manažment regio- nálneho cestovného ruchu

Termíny
prijímacieho konania

Kritéria prijímacieho konania

Info pre deviatakov

OAPK je škola
s veľmi dobrými výsledkami

Absolventi hodnotili

 

 

Výsledky
prijímacích skúšok

Výsledky
prijímacích skúšok

Poradie prijatých uchádzačov podľa dosiahnutých bodov

Zápis prijatých
uchádzačov