OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Prijímacie konanie

Do 1. ročníkov 2019/2020 prijímame:

6317 M
obchodná akadémia

6324 M manažment regio- nálneho cestovného ruchu

Termíny
prijímacieho konania

Kritéria prijímacieho konania

Info pre deviatakov

OAPK je škola
s veľmi dobrými výsledkami

 Absolventi hodnotili školu

 

 

 

Výsledky

Výsledky
prijímacích skúšok

Poradie prijatých uchádzačov podľa dosiahnutých bodov

Zápis prijatých
uchádzačov

Riaditeľ Obchodnej akadémie v Pezinku vypisuje
2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať
dňa 18. 6. 2019