home page

Prijímacie konanie
do 1. ročníkov
šk. rok 2017/2018

 

Výsledky prijímacích skúšok

 

Dosiahnuté body
 

 

1. kolo

1. termín 09. 5. 2017
2. termín 11. 5. 2017

 

2. kolo

20. jún 2017 (utorok)

 

Termíny
prijímacieho konania

Informácie k prijímacím skúškam a zápisu do OAPK.

Do 1. ročníkov 2017/2018 prijímame:

 

6317 M obchodná akadémia
 

 6324 M manažment regio- nálneho cestovného ruchu

Kritéria prijímacieho konania

Info pre deviatakov

OAPK je škola
s veľmi dobrými výsledkami