Prijímacie skúšky a zápis do OAPK.

Prijímacia skúška. Test zo slovenského jazyka a literatúry (45’) a z matematiky (45’). V zmysle § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prijímaciu skúšku nemusí robiť uchádzač z predmetu v ktorom v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2017) dosiahol úspešnosť najmenej 90 %. Zdravotne znevýhodnení uchádzači majú predĺžený čas na vykonanie testu (60’).

Prijímacia skúška sa koná v termínoch:
1. kolo
1. termín: 09. 05. 2017 (utorok)
2. termín: 11. 05. 2017 (štvrtok)

2. kolo
1. termín: 20. jún 2017 (utorok)

Žiak si so sebou prinesie pozvánku, doklad totožnosti a písacie potreby. Je povolené použitie kalkulačky, mobilný telefón sa používať nesmie.

Uchádzačovi je pridelený identifikačný číselný kód. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 12.5.2017 o 14.00  hod. na vchodových dverách školy a na internetovej stránke www.oapk.sk.

Zápis. Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný vykonať zápis na sekretariáte školy v termíne od 15. do 19. mája 2017 v čase: pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a preukaz totožnosti. Rozhodnutie o prijatí na školu bude odovzdané zákonnému zástupcovi uchádzača pri zápise.

Podľa § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008 „ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača na zápis nedostaví v stanovenom termíne, rozhodnutie ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné“. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v bodovom poradí. Nezapísaný uchádzač bude zo zoznamu prijatých vyradený.

Posun poradia za nezapísaných uchádzačov bude zverejnený 19.5.2017 o 12.00 hod.