HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

 1. Riaditeľ zverejní kritéria pre prijatie na štúdium v študijných odboroch.
  T: do 31. 03. 2017

 2. Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy.
  T: do 10. 04. 2017

 3. Prijímanie prihlášok žiakov zo základnej školy.
  T: do 20. 04. 2017

 4. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie pohovory a odošle rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky.
  T: do 01. 05. 2017

 5. Prijímacie skúšky zo SJL (test 45 min) a MAT (test 45 min)
  09. 05. 2017 (utorok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
  11. 05. 2017 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

 6. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov v poradí zostaveného podľa kritérií prijímacieho konania.
  T: 12. 05. 2017 o 14:00 hod.

 7. Zápis prijatých uchádzačov.
  T: od 15. do 19. mája 2017, pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h.

 8. Posun poradia na uvoľnené miesta po nezapísaných uchádzačoch.
  T: 19. 05. 2017 o 12.00 hod.

 9. Druhé kolo prijímacích pohovorov
  T: 20. jún 2017 (utorok)