KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2018/2019

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi Obchodnej akadémie Pezinok do 20. apríla. Do prvých ročníkov školského roka 2018/2019 prijímame žiakov do týchto študijných odborov:

6317 M obchodná akadémia

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. mája 2008 a zákonom SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, o zmene a doplnení zákona č. 365/2004 Z. z., zákonom Národnej rady SR č. 52/1998 o ochrane osobných údajov, po prerokovaní v pedagogickej rade,

určujem podmienky prijatia

na štúdium v Obchodnej akadémii, Myslenická 1, 902 01 Pezinok pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

A.  Prijímanie bez prijímacej skúšky.

 1. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2018) dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).

 2. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

B.  Prijímanie na základe výsledkov prijímacích skúšok.

 1. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra a matematika) sa budú konať 14. a 17. mája 2018. Uchádzač je v zmysle § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky.

 2. Bodovanie a zostavenie poradia prihlásených uchádzačov. Poradie sa zostaví sčítaním bodov za prijímacie skúšky, bodov za výsledky zo ZŠ, bodov za testovanie 9 - 2018 a bodov za umiestnenia na predmetových olympiádach.

  1. Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (SJL a MAT). Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 50 bodov, spolu za prijímacie skúšky 100 bodov. Spôsob bodovania určí predmetová komisia slovenského jazyka a matematiky a schvaľuje riaditeľ školy. Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí uchádzač dosiahnuť minimálne 20 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

  2. Dosiahnuté študijné výsledky na konci 7., 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka základnej školy. Z dosiahnutých študijných výsledkov sa vypočíta priemerný prospech, za ktorý budú uchádzačovi pridelené body podľa vzorca body = (3 – Ø7,8,9)x25 (max. 50 bodov pre Ø=1,00; 0 bodov pre Ø≥3,00). Do priemerného prospechu sa nezapočítava hodnotenie z predmetov: hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, občianska výchova, pracovné vyučovanie a správanie. Ak sa žiak učí dva cudzie jazyky, započítava sa iba jeden - jazyk s lepším prospechom.

  3. Dosiahnuté výsledky na celoplošnom testovaní deviatakov „Testovanie 9 – 2018“. Body budú pridelené podľa vzorca: body=[(%SJL)+(%MAT)]/4  (max. 50 bodov).

  4. Za úspešné umiestnenie v celoštátnom, krajskom a okresnom kole predmetových olympiád budú uchádzačovi pridelené body podľa tabuľky. V prípade, ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád, budú body za umiestnenie sčítané. Úspešnosť v predmetových olympiádach musí uchádzač preukázať diplomom alebo oficiálnou výsledkovou listinou organizátora podujatia.

   Body za olympiády

   celoštátne kolo

   krajské kolo

   okresné kolo

   1. miesto

   20

   1. miesto

   10

   1. miesto

   6

   2. miesto

   15

   2. miesto

   8

   2. miesto

   4

   3. miesto

   10

   3. miesto

   6

   3. miesto

   2


    

  5.  Za zníženú známku zo správania v 7., 8. a 9. ročníku sa žiakovi odráta 20 bodov.
    

 3. Všetky získané body sa sčítajú a podľa ich súčtu sa zostaví osobitné poradie pre uchádzačov odboru obchodná akadémia a pre uchádzačov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Výsledková listina bude obsahovať celkový počet získaných bodov a informáciu o tom či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a označením o prijatí, resp. o neprijatí uchádzača.

 4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti musí ospravedlniť zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky. Doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni.

 5.  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára.

 6. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

  1. má zmenenú pracovnú schopnosť,

  2. dosiahol lepšie výsledky v prijímacích skúškach,

  3. dosiahol lepší celkový výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 2018 (Testovanie 9-2018),

  4. dosiahol lepší priemerný prospech v koncoročnej klasifikácii v siedmom, ôsmom ročníku a v prvom polroku deviateho ročníka základnej školy

 7. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky vo vestibule školy a na webovom sídle v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

C. Ďalšie informácie pre zákonných zástupcov

 1. Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, sa oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. Zápis prijatých uchádzačov na školu sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok žiaka a svoj preukaz totožnosti. Účasťou na zápise sa potvrdzuje  záujem o štúdium na Obchodnej akadémii Pezinok. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania.

 2. Ak zákonný zástupca prijatého a zapísaného uchádzača svoj zápis zruší, bude uvoľnené miesto ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Zrušenie zápisu je nevratné - miesto sa okamžite obsadí ďalším uchádzačom v poradí.

 3. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 4. Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je žiaduce na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou dňa 25.1.2018

Ing. Daniel Zoch
riaditeľ OA Pezinok