Prijímacie skúšky 2018

 

Prijímacia skúška do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2018/2019 sa skladá z testu zo slovenského jazyka a literatúry (45’) a z matematiky (45’). V zmysle § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prijímaciu skúšku nemusí robiť uchádzač z predmetu v ktorom v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2018) dosiahol úspešnosť najmenej 90 %.
Žiak si so sebou prinesie pozvánku, doklad totožnosti a písacie potreby. Je povolené použitie kalkulačky, mobilný telefón sa používať nesmie.

 

Harmonogram:  8:00 - príchod do školy, rozdelenie do učební 107, 108, 109, 113

8:10 - 8:55  SJL test

8:55 - 9:10 prestávka

9:10 - 9:55 MAT test

 

1. termín 14. 5. 2018. Pozvánka bola odoslaná uchádzačom s identifikačným číslom:

102*; 104; 108; 109; 114; 117; 119; 124; 125; 126; 127*; 132; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 142; 144; 146; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 202; 203; 207; 209; 210; 212; 215; 216; 220; 223; 224.

* - uchádzači  IČ 102, 127 robia skúšku len zo SJL

 

2. termín 17. 5. 2018. Pozvánka bola odoslaná uchádzačom s identifikačným číslom:

101; 103; 106; 107; 110; 111; 112; 113; 115; 118; 120*1; 121; 122; 123; 128; 129*1; 130; 131; 136; 139; 141; 145; 147; 148; 201; 204; 205; 206; 208*2; 211; 213; 214*2; 217; 218; 219; 221; 225; 226.

*1 - uchádzači IČ 120 a 129 robia skúšku len z MAT

*2 - uchádzači IČ 208 a 214 robia skúšku len zo SJL

 

Bez prijímacej skúšky boli prijatí uchádzači:

105; 116; 143; 222.

 

Zápis. Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný vykonať zápis na sekretariáte školy v termíne do 25. mája 2018 v čase: pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a preukaz totožnosti. Rozhodnutie o prijatí na školu bude odovzdané zákonnému zástupcovi uchádzača pri zápise. Podľa § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, „ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača na zápis nedostaví v stanovenom termíne, rozhodnutie ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné“, uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v bodovom poradí. Nezapísaný uchádzač bude zo zoznamu prijatých vyradený.