HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

 1. Riaditeľ zverejní kritéria pre prijatie na štúdium v študijných odboroch.
  T: do 31. 03. 2018

 2. Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy.
  T: do 10. 04. 2018

 3. Prijímanie prihlášok žiakov zo základnej školy.
  T: do 20. 04. 2018

 4. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie pohovory a odošle rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky.
  T: do 04. 05. 2018

 5. Prijímacie skúšky zo SJL (test 45 min) a MAT (test 45 min)
  14. 05. 2018 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
  17. 05. 2018 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

 6. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov v poradí zostaveného podľa kritérií prijímacieho konania.
  T: 18. 05. 2018 o 14:00 hod.

 7. Zápis prijatých uchádzačov.
  T: od 21. do 25. mája 2018, pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h.

 8. Posun poradia na uvoľnené miesta po nezapísaných uchádzačoch.
  T: 25. 05. 2018 o 12.00 hod.

 9. Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú skúšky v ďalšom termíne.
  T: 06. 06 2018 (streda)