HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

Riaditeľ zverejní kritéria pre prijatie na štúdium v študijných odboroch.
T: do 31. 03. 2019

Zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy.
T: do 10. 04. 2019

Prijímanie prihlášok žiakov zo základnej školy.
T: do 20. 04. 2019

Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie pohovory a odošle rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky.
T: do 03. 05. 2019

Prijímacie skúšky zo SJL (test 45 min) a MAT (test 45 min)
13. 05. 2019 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
16. 05. 2019 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov v poradí zostaveného podľa kritérií prijímacieho konania.
T: 17. 05. 2019 o 14:00 hod.

Zápis prijatých uchádzačov.
T: od 20. do 24. mája 2019, pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h.

Posun poradia na uvoľnené miesta po nezapísaných uchádzačoch.
T: 24. 05. 2019 o 12.00 hod.

Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú skúšky v ďalšom termíne.
T: 06. 06 2019

2. kolo prijímacieho konania
T: 18. 06. 2019