Zápis uchádzača

 

Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný vykonať zápis na sekretariáte školy v termíne do 24. mája 2019 v čase: pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00h do 12.00 h.

 

Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a preukaz totožnosti. Rozhodnutie o prijatí na školu bude odovzdané zákonnému zástupcovi uchádzača pri zápise.

 

Podľa § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, „ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača na zápis nedostaví v stanovenom termíne, rozhodnutie ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné“, uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v bodovom poradí.

Nezapísaný uchádzač bude zo zoznamu prijatých vyradený.