Plán zasadnutí Rady školy
pri Obchodnej akadémii Pezinok, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
na rok 2016

 

Február 2016 (16. 02. 2016 o 16.00 h) – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri OAPK

 1. Informácia o výsledku volieb do RŠ za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zástupcov rodičov a žiakov.

 2. Voľba  predsedu RŠ na obdobie 2016 - 2020

 3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roku 2015/2016

 4. Vyhodnotenie hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2015

 5. Informácia o rozpočte na rok 2016

 6. Kritéria prijímacieho konania na školský rok 2016/2017

 7. Diskusia

 8. Záver

Jún 2016 (21. 06. 2016 o 16.00 h)

 1. Informácia o výsledkoch prijímacieho konania na školský rok 2016/2017

 2. Priebeh a výsledky maturitných skúšok za školský rok 2015/2016

 3. Vyhodnotenie činnosti Študentskej rady za školský rok 2015/2016

 4. Diskusia

 5. Záver

Október 2016 (18. 10. 2016 o 16.00 h) 

 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2015/2016

 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

 3. Materiálne, priestorové a personálne zabezpečenie školy v školskom roku 2016/2017

 4. Vyhodnotenie hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu za 1. polrok 2016

 5. Prerokovanie návrhu na počty tried a žiakov pre prijímacie konanie do 1. ročníkov v školský rok 2017/2018

 6. Diskusia

 7. Záver

December 2016 (13. 12. 2016 o 16.00 h)

 1. Plán termínov zasadnutí a plán práce Rady školy na rok 2017

 2. Vyhodnotenie činnosti študentskej rady

 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2016

 4. Diskusia

 5. Záver