História školy

Po zmene politického systému sa začali v mnohých oblastiach nášho spoločenského života  diať zmeny a neobišli ani naše školstvo. V roku 1991 v spolupráci so Školskou správou Bratislava 7 a  s MŠ SR sme zriadili v Pezinku Dievčenskú odbornú školu, ktorá začala svoju činnosť od 1. 9. 1991 v dvoch študijných odboroch.:
1. Obchod a podnikanie - 4 - ročný odbor s maturitou
2. Služby a domáce hospodárenie -  3 - ročný odbor
Táto škola začínala v priestoroch Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici, kde v tom čase prudko klesal počet žiakov. Hlavnou prioritou školy bolo zabezpečiť personálne obsadenie učiteľských postov z radov skúsených pedagógov pre jednotlivé predmety, čo sa nám aj podarilo. Nebolo ľahké získať najmä učiteľov jazykov a odborných ekonomických predmetov.
Dievčenská odborná škola bola pre dievčatá z nášho regiónu zaujímavá, čo dokazovali veľké počty prihlásených dievčat na štúdium.

Budova DOŠ na Komenského ulici

Budova SOU na Komenského ulici, v ktorom sídlila DOŠ

 

Rozvojom trhovej ekonomiky bolo potrebné pripravovať absolventov - dievčatá aj chlapcov na všetky ekonomické činnosti, ako aj pre štátne organizácie.
Práve preto sme požiadali Školskú správu Bratislava 7 a MŠ SR o zmenu typu školy. Namiesto dievčenskej odbornej školy sme navrhli zriadiť obchodnú akadémiu, ktorá pripravuje na ekonomické povolania rovnako dievčatá aj chlapcov.
Od 1. 9. 1993 začala svoju činnosť Obchodná akadémia v Pezinku, ktorá vystriedala dievčenskú odbornú školu.
Začínali sme so 102 žiakmi, z ktorých asi 20 % bolo  chlapcov. Prvé roky sme boli v priestoroch SOU na Komenského ulici, kde sme museli zápasiť o priestory.
Náš priestorový problém dočasne vyriešil vtedajší primátor mesta Ing. Ivan Pessel, ktorý nám v roku 1995 poskytol priestory v bývalej Materskej škole na Komenského ulici. V priebehu prázdnin tieto priestory boli zrekonštruované a od septembra 1995 sa stali súčasťou našej školy, kde boli umiestnené ďalšie dve triedy.
Pri každoročnom zvyšovaní počtu tried sme museli definitívne doriešiť problém s priestormi, keďže škola potrebovala 12 klasických tried a 10 odborných učební.
Riaditeľ školy PaedDr. František Hotový v spolupráci s vtedajším primátorom mesta Ing. Ivanom Pesslom a vtedajším riaditeľom Školskej správy Bratislava 7 Dr. Miroslavom Piusom, navrhli Ministerstvu výstavby a verejných prác SR využiť budovu bývalého Okresného stavebného podniku, š. p., ktorý bol v likvidácii, pre potrebu školy - Obchodnej akadémie Pezinok.
Po mnohých rokovaniach počas dvoch rokov Ministerstvo výstavby a verejných prác sa rozhodlo odovzdať budovu bezplatným prevodom pre účely školy.
Od 2. decembra 1996 škola sídli v zrekonštruovanej budove na Myslenickej ulici č. l v Pezinku.
Všetky začiatky sú náročné a ťažké. Začínali sme bez vlastných priestorov, bez vlastného zariadenia a učebných pomôcok, ale s kvalifikovanými učiteľmi s viacročnou praxou, ktorí poznali cieľ novej školy. Rozbehli sme sa zbierať skúsenosti takmer po všetkých obchodných akadémiách v bývalom Západoslovenskom kraji. Dobré výsledky začínali prichádzať a postupne sme všetkých presvedčili, že hoci sme najmladšou obchodnou akadémiou, naši žiaci dosahujú dobré umiestnenia v rozličných súťažiach a olympiádach.