Informácie o škole

 Obchodná akadémia je strednou odbornou školou špecializujúcou sa na všetky ekonomické predmety, vrátane informatiky. OA je školou s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava.
Profil absolventa je doplnený nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Absolvent je logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a trvale sa zaujímať o ekonomicky vývoj doma a v zahraničí. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium. Počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie. Všetci žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť počas štúdia absolvovať vodičský kurz na osobné auto a malý motocykel. Škola sa zapája do jazykových a matematických olympiád, súťaží v písaní na počítači, cvičných firiem, v účtovníctve, v aplikovanej ekonomike a do všetkých športových súťaží, organizovaných asociáciou športu v meste, okrese či kraji. Žiaci 1. - 2. - 3. - ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií najmä súvisiacich s ekonomikou. Navštevujú rôzne výstavy, múzeá v súlade s učebnými osnovami. Žiaci prvých ročníkov absolvujú lyžiarsky výcvikový kurz.
Absolvent školy je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať práce v ekonomickej oblasti v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch na úsekoch: organizácia a technika riadenia, manažment, marketing, účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, personalistika, financie, hospodárska správa, služby vo vedení administratívy, podnikateľská a obchodná činnosť, cestovný ruch

Organizačná štruktúra školy