Naučíme Vás

Ponúkame dva študijné odbory:

Obchodná akadémia 6317 M

– maturitná práca je spracovanie účtovníctva

Manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 M

– maturitná práca je podnikateľský plán

Celková charakteristika absolventa maturitného odboru

Obchodná akadémia 6317 M

 • ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má všeobecné a odborné vzdelanie potrebné na vykonávanie ekonomických činností vo výrobných podnikoch, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe
 • maturitnou prácou študentov tohto odboru je spracovanie účtovníctva
 • typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím)
 • absolvent študijného odboru Obchodná akadémia je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek odboru

Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:

 • ovládanie základných ekonomických pojmov a princípov obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike, tendencie vývoja ekonomiky, vedy a techniky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch
 • ovládanie problematiky prevádzkovania živností a podnikania, metodiky a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovanie finančných situácií účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva
 • získanie schopností účelne využívať informačno-komunikačné technológie
 • ovládanie matematických postupov pri riešení úloh v hospodárskej praxi
 • rozoznávanie základnej odbornej terminológie z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej korešpondencie, ekonomiky a účtovníctva
 • ovládanie základných právnych noriem a základných ekonomických teórií, techniky uskutočňovania prieskumu trhu
 • hodnotenie poznatkov o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve, ekológii a environmentálnych pojmoch
 • získanie vedomostí o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike
 • disponovanie orientáciou v základných druhoch tovaru a ich vlastnostiach, technológiou ich výroby, podmienkach skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky
 • ovládanie stredoškolskej matematiky, základov biológie a ekológie

Manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 M

 • ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má osvojené princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, ich administratívne, finančné a organizačné zabezpečenie
 • po absolvovaní nástupnej praxe a zapracovaní sa, môžu sa absolventi uplatniť pri vykonávaní ekonomických činností v cestovných kanceláriách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch a pod., ale i v bankách či poisťovniach
 • maturitnou prácou študentov tohto odboru je vytvorenie vlastného podnikateľského plánu, z ktorého čerpá cenné informácie každý budúci podnikateľ
 • absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania

Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:

 • ovládanie cudzojazyčnej korešpondencie v dvoch cudzích jazykoch
 • zvládanie špecifickej problematiky cestovného ruchu, domáceho a zahraničného marketingu
 • získanie vedomostí z oblasti základných občianskoprávnych vzťahov a zásad medzinárodného práva súvisiacich s cestovným ruchom
 • poznanie problematiky z oblasti devízového hospodárstva, zmenárenskej činnosti, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 • orientáciu vo vývoji hlavných odborov kultúry a umenia, a to architektúry, výtvarného umenia, hudby, literatúry vo svetovom meradle a ich prejavoch na území SR
 • získanie poznatkov z oblasti geografie cestovného ruchu, perspektívy cestovného ruchu na Slovensku a v Európe i na Americkom kontinente
 • nadobudnutie vedomostí a zručností z účtovníctva, kalkulácií a štatistiky cestovného ruchu
 • vedomosti zo psychológie, sociológie, pravidiel občianskeho správania
 • ovládanie práce s tarifami vo všetkých druhoch dopravy
 • získanie schopností zabezpečiť a uskutočniť programy zájazdov u nás i do zahraničia, vrátane kalkulácie
 • ovládanie obsluhy výpočtovej techniky a jej využívanie

Harmonogram školského roka  2019 / 2020

Dátum Názov
23. 12. 2019 – 7. 1. 2020  Vianočné prázdniny
8. 1. 2020 (streda) Začiatok vyučovania
31. 1. 2020 Koniec vyučovania v I. polroku
3. 2. 2020 (pondelok) Polročné prázdniny
4. 2. 2020 (utorok) Začiatok vyučovania v II. polroku
17. 2. -21. 2. 2020 Jarné prázdniny
17. 3. – 20. 3. 2020 Externá časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti  mat. skúšky v predmetoch:
17. 3. 2020 (utorok) Slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
18. 3. 2020 (streda) Cudzie jazyky (anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky)
19. 3. 2020 (štvrtok) Matematika
20. 3. 2020 (piatok) Slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
16. 3. – 30. 4. 2020 Termíny talentových skúšok – vyhlasuje konkrétna stredná škola
31. 3. – 3. 4. 2020 Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Presný termín určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich do 25. 3. 2020

9. 4. – 14. 4. 2020 Veľkonočné prázdniny
11. 5. 2020 1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín (vrátane osemročných gymnázií)
14. 5. 2020 1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín (vrátane osemročných gymnázií)
18.5. – 5. 6. 2020 Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy
16. 6. 2020 2. kolo prijímacích skúšok
30. 6. 2020 Posledný deň vyučovania pred začiatkom letných prázdnin
1. 7. – 31. 8. 2020 Letné prázdniny
3. 9. – 8. 9. 2020 Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti mat. skúšky