033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Kritériá prijímacích pohovorov

Kritériá prijímacích pohovorov

Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia OA študijného odboru 6317 M obchodná akadémia a študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

 

V zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Obchodnej akadémie Pezinok po prerokovaní v pedagogickej rade a v zmysle usmernenia  ministra  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), ktorým určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách ustanovuje nasledovné kritériá pre prijatie žiakov do prvých ročníkov.

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok otvára v školskom roku 2021/2022:

2 triedy s počtom žiakov 52

 

6317 M obchodná akadémia                      40

6324 M manažment regionálneho CR       12

 

Kritériá prijatia:

 

 1. Prijímanie na základe výsledkov prijímacích skúšok.
 1. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra a matematika).

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 4. 1. 2021 v školskom roku 2021/2022 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021. 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
  4. mája 2021),
 • v druhom termíne 10. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021).

Uchádzač je v zmysle § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky.

 

 1. Bodovanie a zostavenie poradia prihlásených uchádzačov. Poradie sa zostaví sčítaním bodov za prijímacie skúšky, bodov za výsledky zo ZŠ a bodov za umiestnenia na predmetových olympiádach.

 

  1. Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (SJL a MAT). Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 50 bodovspolu za prijímacie skúšky 100 bodov. Spôsob bodovania určí predmetová komisia slovenského jazyka a matematiky a schvaľuje riaditeľ školy. Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí uchádzač dosiahnuť minimálne 15 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.
  2. Dosiahnuté študijné výsledky na konci 7., 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka základnej školy. Z dosiahnutých študijných výsledkov sa vypočíta priemerný prospech, za ktorý budú uchádzačovi pridelené body podľa vzorca body = (3 – Ø7,8,9)x25 (max. 50 bodov pre Ø=1,00; 0 bodov pre Ø≥3,00). Do priemerného prospechu sa nezapočítava hodnotenie z predmetov: hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, občianska výchova, pracovné vyučovanie a správanie. Ak sa žiak učí dva cudzie jazyky, započítava sa iba jeden - jazyk s lepším prospechom.

Pozn.: V prípade, že žiak bol hodnotený na konci 2. polroka v 8. ročníku slovne absolvoval, známka sa mu vypočíta ako priemer zo známok na konci 7. ročníka. 1. polroku 8. ročníka a 9. ročníka.

  1. Úspešné umiestnenie v celoštátnom, krajskom a okresnom kole predmetových olympiád sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
   1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku
   v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde, súťaže (napr. Pytagoriáde. Klokan, ...).

Za úspešné celonárodné a medzinárodné umiestnenie a umiestnenie v krajskom a okresnom kole predmetových olympiád a súťaží budú uchádzačovi pridelené body podľa tabuľky. V prípade, ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád a súťaží, budú body za umiestnenie sčítané. Úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať diplomom alebo oficiálnou výsledkovou listinou.

 

Body za olympiády a súťaže

Celonárodné/medzinárodné umiestnenia

Krajské kolo

Okresné kolo

1. miesto

50

1. miesto

25

1. miesto

15

2. miesto

40

2. miesto

20

2. miesto

12

3. miesto

30

3. miesto

15

3. miesto

9

4. miesto

20

4. miesto

10

4. miesto

6

5. miesto

10

5. miesto

5

5. miesto

3

 

  1.  Za zníženú známku zo správania v 7., 8. a 9. ročníku sa žiakovi odráta 10 bodov za každý rok samostatne.
    
 1. Všetky získané body sa sčítajú a podľa ich súčtu sa zostaví osobitné poradie pre uchádzačov odboru obchodná akadémia a pre uchádzačov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Výsledková listina bude obsahovať celkový počet získaných bodov a informáciu o tom, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a s označením o prijatí, resp. o neprijatí uchádzača.

 

 1. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti musí ospravedlniť zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky. Doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni.

 

 1.  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára.

 

 1. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať  

  požiadavky v tomto poradí:

  1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
  2. dosiahol lepšie výsledky v prijímacích skúškach,
  3. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa pridelených preferenčných bodov na základe známok z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka, z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
 1. z profilových predmetov (slovenský jazyk a matematika) – do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 – x) . (4 – x), kde x je známka
 2. z doplnkových predmetov (prvý cudzí jazyk, geografia) - do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 – x) . (4 – x), kde x je známka

 

 1.  Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy a lebo na výveske školy je do 20. mája 2021. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je žiadúce na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 27.1.2021 a Radou školy pri OA Pezinok dňa 10. 2. 2021.

 

V prípade dodatočných usmernení zo strany Ministerstva školstva SR budú uchádzači o štúdium prijímaní na základe nich a budú zverejnené na webovom sídle Obchodnej akadémie, Myslenická 1, Pezinok.

 

 

Ing. Natália Krejčiová
riaditeľka OA Pezinok