033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Projekty

Obchodná akadémia Pezinok

Zanechali sme stopu

Komunitná nadácia OAPK

Sme študenti Obchodnej akadémie v Pezinku a tento článok je o tom, ako sa z nás stali mladí filantropi a o ceste k zrealizovaniu jedného veľkého projektu.
Štúdium na Obchodnej akadémii v Pezinku ponúka mnoho možností.
My sme sa jednu z nich rozhodli využiť, založili sme si nadáciu a zrealizovali sme projekt obnovy a revitalizácie kruhového objazdu.

Ale pekne po poriadku…

Do tretieho ročníka sme vstupovali s rozhodnutím uprednostniť predmet cvičná firma pred predmetom kongresových služieb. Boli sme plní očakávaní, čo nám tento predmet prinesie. Rozhodli sme sa „neplávať s prúdom“ a zvoliť si namiesto s.r.očky alebo akciovky, niečo oveľa odvážnejšie. Nadácia bola jasnou voľbou, a tak vznikla prvá a jediná nadácia v rámci cvičných firiem na Slovensku. Pani profesorka Ing. Natália Kadárová, ktorá bola tvorcom vízie Komunitnej nadácie OAPK v spolupráci s reálnym partnerom REVIOU – Malokarpatskou komunitnou nadáciou v nás podnietila vlastnú iniciatívu. To sme ešte nevedeli, do čoho ideme…

Čakala nás tvorba organizačnej štruktúry, rôzne administratívne povinnosti spojené so zakladaním, ale hlavne voľba cieľov. Po predchádzajúcich skúsenostiach počas účasti na dobrovoľníckych projektoch Nadácie REVIA, sme sa rozhodli vytvoriť svoj „vlastný projekt“ a pustili sme sa do „Obnovy a revitalizácie kruhového objazdu v Pezinku“, neďaleko Obchodnej akadémie.
Našou ideou bolo urobiť niečo pre prostredie, v ktorom žijeme, použiť v praxi svoje teoretické vedomosti a zanechať po sebe stopu. 

Prvé kroky viedli na Mestský úrad v Pezinku. Po prvej návšteve u viceprimátora nám vysvetlili všetky problémy súvisiace s realizáciou a nebolo ich málo. To nás však neodradilo. Zúčastnili sme sa niekoľkých zasadnutí dopravnej komisie, Regionálnej správy ciest Bratislava, a.s. a Mesta Pezinok, na základe ktorých sme až po niekoľkých mesiacoch získali povolenie na realizáciu. Bolo potrebné doložiť množstvo dokumentov, ako aj predbežný projektový návrh, s ktorým nám dobrovoľne pomohol pán Ing. Peter Jakabovič. Popri vybavovaní potrebných zmlúv a dokumentov sme nezaháľali a snažili sa získať čo najviac finančných prostriedkov. V spolupráci s Nadáciou REVIA sme založili nadačný fond „Mladí filantropi pri OA“.

Práve v tomto období banka Raiffeisen vyhlásila súťaž s názvom „Gesto pre mesto“ o grant vo výške 1 000 €, my sme sa neváhali ihneď zapojiť. S našim projektom sme tento grant vyhrali, za čo ďakujeme najmä všetkým Vám, ktorí ste nás podporili. Nadácia REVIA počas našej pôsobnosti vyhlásila dve grantové kolá, v ktorých sa rozhodla našu myšlienku podporiť a tak sme si mohli na účet pripísať ďalších 600 €.

Napriek tomu, že grantové príspevky boli štedré, nepostačovali na pokrytie nákladov na celkovú realizáciu. Rozhodli sme sa preto vytvoriť niekoľko zbierok, ktorými sme oslovili učiteľov, študentov a miestnych podnikateľov. Jednou z najúspešnejších finančných zbierok boli Vianočné trhy 2017 v Pezinku, kde sa nám podarilo vyzbierať úctyhodných 350 €, za čo srdečne ďakujeme.

Od začiatku roka 2018 sme sústredili pozornosť na finalizáciu projektu. Z časových dôvodov prebral realizáciu po Ing. Jakabovičovi pán Ing. Peter Boledovič – majiteľ firmy FlorCo. Ten nám ochotne poskytol odborné poradenstvo a odporučil firmu JV Intersad, s. r. o., ktorá sa špecializuje na záhradnícko-sadovnícke služby. Tu sa veci začali hýbať dopredu. V spolupráci s pánom Ing. Valentom ml. a pani Píšovou z JV Intersad sme vytvorili nový návrh, prispôsobený rozpočtu, zohľadňujúci požiadavky mesta a dopravného inšpektorátu.

Po spracovaní nového návrhu sme oslovili pána župana Mgr. Juraja Drobu MA, MBA, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Spoločne pod záštitou Nadácie REVIA, našim partnerom sme požiadali o individuálnu dotáciu z BSK vo výške 2 000 €. Dotáciu sa nám podarilo získať a tak sa mohli konečne začať práce na kruhovom objazde.

16. 6. 2018 sa začala realizácia projektu pripravením povrchu na výsadbu.
kruhac01
20. 6. 2018 sa pokladala geotextília a vysádzali rastliny.
kruhac02
23. 6. 2018 nasledovalo zavŕšenie projektu navezením štrku.
kruhac03
Mesto Pezinok následne ochotne prevzalo zodpovednosť za údržbu kruhového objazdu.

Tu sa naša „misia“ zdanlivo končí, ale my veríme, že podnietila ďalších žiakov a vôbec ľudí pracovať na svojom okolí. To, že sa to podarilo nám, napriek mnohým komplikáciám a prekážkam svedčí o tom, že sa to dá!!! Veríme, že okrem stopy na životnom prostredí sme zanechali aj odkaz našim spolužiakom „nevzdávajte sa a choďte za svojimi cieľmi“.

Na záver by sme radi vyjadrili nesmiernu vďaku všetkým, ktorí v nás verili a sprevádzali nás na tejto nie vždy priamočiarej a jednoduchej ceste, REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácii, firme JV Intersad, Raiffeisen banke, individuálnym sponzorom, všetkým, ktorí sa aktívne alebo pasívne (držaním palcov) podieľali na projekte. Osobitne patrí poďakovanie pani profesorke Ing. Natálii Kadárovej, pánovi riaditeľovi Obchodnej akadémie v Pezinku Ing. Danielovi Zochovi, p. zástupkyni Ing. Dane Navarovej, bez pomoci ktorých by sme tento projekt len veľmi ťažko zrealizovali.

Vanesa Križanovičová – správkyňa Komunitnej nadácie OAPK
Karin Dundovičová – projektový koordinátor