033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Pomôžte nám vďaka 2 % z dane vytvárať kvalitnejšie vzdelávanie žiakov

Obchodná akadémia Pezinok

Titulná fotografia novinky Pomôžte nám vďaka 2 % z dane vytvárať kvalitnejšie vzdelávanie žiakov

Každoročne sa usilujeme osloviť rodičov, zamestnancov i verejnosť s prosbou o podporu aktivít, ktoré robíme pre našich žiakov. Práve príjmy z 2 % z dane nám umožňujú podporovať školské i mimoškolské aktivity žiakov a zveľaďovať prostredie, v ktorom trávia veľkú časť svojej mladosti. Budeme preto radi, ak zvážite podporu Rodičovského združenia OAPK. Vopred Vám v mene celej OAPK rodiny ďakujeme.

O tom, na aké účely peniaze využívame vždy transparentne a objektívne informujeme na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku.

AKO NA TO?

ZAMESTNANEC

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nám to pošlite na sekretariát školy a my to doručíme na daňový úrad za vás.
    • K vyhláseniu je potrebné Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vám vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
    • Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť a poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane, pripojte aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

FYZICKÁ/PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická alebo právnická osoba a daňové priznanie si vypĺňate sami, tak:

  1. vyplňte kolónky v daňovom priznaní k 2 % z dane z príjmov,
  2. následne podajte daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 7. 2024 alebo 30. 9. 2024).

ÚDAJE O NAŠOM RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ OAPK

Názov: Rodičovské združenie pri OAPK

Forma: Občianske združenie

IČO: 52783235

Ulica: Myslenická 1

Mesto: Pezinok

PSČ: 90201

 

ĎAKUJEME.