033/ 642 34 10 sekretariat@oapk.sk Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Štúdium

Štúdium

Obchodná akadémia Pezinok

Naučíme vás

Ponúkame dva študijné odbory:

Obchodná akadémia 6317 M

maturitná práca je spracovanie účtovníctva

Manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 M

maturitná práca je podnikateľský plán

Celková charakteristika absolventa maturitného odboru

Obchodná akadémia 6317 M
 •   ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má všeobecné a odborné vzdelanie potrebné na vykonávanie ekonomických činností vo výrobných podnikoch, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe
 •  maturitnou prácou študentov tohto odboru je spracovanie účtovníctva
 •   dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život
 •   typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím)
 •   absolvent študijného odboru Obchodná akadémia je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek odboru
Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:
 •   ovládanie základných ekonomických pojmov a princípov obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike, tendencie vývoja ekonomiky, vedy a techniky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch
 •  ovládanie problematiky prevádzkovania živností a podnikania, metodiky a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovanie finančných situácií účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva
 •  získanie schopností účelne využívať informačno-komunikačné technológie
 •  ovládanie matematických postupov pri riešení úloh v hospodárskej praxi
 •  rozoznávanie základnej odbornej terminológie z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej korešpondencie, ekonomiky a účtovníctva
 •  ovládanie základných právnych noriem a základných ekonomických teórií, techniky uskutočňovania prieskumu trhu
 •  ovládanie základných právnych noriem a základných ekonomických teórií, techniky uskutočňovania prieskumu trhu
 •  hodnotenie poznatkov o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve, ekológii a environmentálnych pojmoch
 •  disponovanie orientáciou v základných druhoch tovaru a ich vlastnostiach, technológiou ich výroby, podmienkach skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky
 •  ovládanie stredoškolskej matematiky, základov biológie a ekológie
Manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 M
 •   ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má osvojené princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, ich administratívne, finančné a organizačné zabezpečenie
 •   po absolvovaní nástupnej praxe a zapracovaní sa, môžu sa absolventi uplatniť pri vykonávaní ekonomických činností v cestovných kanceláriách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch a pod., ale i v bankách či poisťovniach
 •   maturitnou prácou študentov tohto odboru je vytvorenie vlastného podnikateľského plánu, z ktorého čerpá cenné informácie každý budúci podnikateľ
 •   absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania
Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:
 •  ovládanie cudzojazyčnej korešpondencie v dvoch cudzích jazykoch
 •  zvládanie špecifickej problematiky cestovného ruchu, domáceho a zahraničného marketingu
 •  získanie vedomostí z oblasti základných občianskoprávnych vzťahov a zásad medzinárodného práva súvisiacich s cestovným ruchom
 •  poznanie problematiky z oblasti devízového hospodárstva, zmenárenskej činnosti, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 •  orientáciu vo vývoji hlavných odborov kultúry a umenia, a to architektúry, výtvarného umenia, hudby, literatúry vo svetovom meradle a ich prejavoch na území SR
 •  získanie poznatkov z oblasti geografie cestovného ruchu, perspektívy cestovného ruchu na Slovensku a v Európe i na Americkom kontinente
 •  nadobudnutie vedomostí a zručností z účtovníctva, kalkulácií a štatistiky cestovného ruchu
 •  vedomosti zo psychológie, sociológie, pravidiel občianskeho správania ovládanie práce s tarifami vo všetkých druhoch dopravy
 •  získanie schopností zabezpečiť a uskutočniť programy zájazdov u nás i do zahraničia, vrátane kalkulácie
 •  ovládanie obsluhy výpočtovej techniky a jej využívanie
Učebné odbory
Obchodná akadémia
Card image cap
Obchodná akadémia - 6317 M
 •   ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má všeobecné a odborné vzdelanie potrebné na vykonávanie ekonomických činností vo výrobných podnikoch, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe
 •  maturitnou prácou študentov tohto odboru je spracovanie účtovníctva
 •   dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život
 •   typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím)
 •   absolvent študijného odboru Obchodná akadémia je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek odboru
Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:
 •   ovládanie základných ekonomických pojmov a princípov obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike, tendencie vývoja ekonomiky, vedy a techniky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch
 •  ovládanie problematiky prevádzkovania živností a podnikania, metodiky a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovanie finančných situácií účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva
 •  získanie schopností účelne využívať informačno-komunikačné technológie
 •  ovládanie matematických postupov pri riešení úloh v hospodárskej praxi
 •  rozoznávanie základnej odbornej terminológie z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej korešpondencie, ekonomiky a účtovníctva
 •  ovládanie základných právnych noriem a základných ekonomických teórií, techniky uskutočňovania prieskumu trhu
 •  ovládanie základných právnych noriem a základných ekonomických teórií, techniky uskutočňovania prieskumu trhu
 •  hodnotenie poznatkov o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve, ekológii a environmentálnych pojmoch
 •  disponovanie orientáciou v základných druhoch tovaru a ich vlastnostiach, technológiou ich výroby, podmienkach skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky
 •  ovládanie stredoškolskej matematiky, základov biológie a ekológie

Manažment regionálneho cestovného ruchu
Card image cap
Manažment regionálneho cestovného ruchu - 6324 M
 •   ovláda znalosti z dvoch cudzích jazykov, má osvojené princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, ich administratívne, finančné a organizačné zabezpečenie
 •   po absolvovaní nástupnej praxe a zapracovaní sa, môžu sa absolventi uplatniť pri vykonávaní ekonomických činností v cestovných kanceláriách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch a pod., ale i v bankách či poisťovniach
 •   maturitnou prácou študentov tohto odboru je vytvorenie vlastného podnikateľského plánu, z ktorého čerpá cenné informácie každý budúci podnikateľ
 •   absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania
Odborné vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení štúdia:
 •  ovládanie cudzojazyčnej korešpondencie v dvoch cudzích jazykoch
 •  zvládanie špecifickej problematiky cestovného ruchu, domáceho a zahraničného marketingu
 •  získanie vedomostí z oblasti základných občianskoprávnych vzťahov a zásad medzinárodného práva súvisiacich s cestovným ruchom
 •  poznanie problematiky z oblasti devízového hospodárstva, zmenárenskej činnosti, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
 •  orientáciu vo vývoji hlavných odborov kultúry a umenia, a to architektúry, výtvarného umenia, hudby, literatúry vo svetovom meradle a ich prejavoch na území SR
 •  získanie poznatkov z oblasti geografie cestovného ruchu, perspektívy cestovného ruchu na Slovensku a v Európe i na Americkom kontinente
 •  nadobudnutie vedomostí a zručností z účtovníctva, kalkulácií a štatistiky cestovného ruchu
 •  vedomosti zo psychológie, sociológie, pravidiel občianskeho správania ovládanie práce s tarifami vo všetkých druhoch dopravy
 •  získanie schopností zabezpečiť a uskutočniť programy zájazdov u nás i do zahraničia, vrátane kalkulácie
 •  ovládanie obsluhy výpočtovej techniky a jej využívanie