033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Otvárané odbory v školskom roku 2023/2024

Obchodná akadémia Pezinok

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem a spoluprácu, gratulujeme prijatým, poradovník našich prvákov na školský rok 2023/2024 je uzatvorený. Druhé kolo prijímacieho konania nebudeme organizovať pre žiadny ponúkaný odbor.

 

Výsledky a poradovník uchádzačov na školský rok 2023/2024: tu

 

 

Zaregistrovali ste našu novinku? Máme nový predmet manažment v anglickom jazyku, vyučovaného od druhého ročníka. Je to naša reakcia na stupňujúci sa dopyt rodičov, žiakov a trhu práce po kvalitnej výučbe cudzích jazykov. Snažíme sa každý rok našu školu vylepšovať a ísť s dobou, sledovať potreby zamestnávateľov, potreby žiakov a pripravovať ich dôkladne do praxe.

Sledujte naše sociálne siete pre viac aktuálnych informácií!

https://www.facebook.com/oapk.sk

https://www.instagram.com/oapk.sk/

 

V školskom roku 2023/2024 otvárame tieto študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch 4. 5. 2023 a 9. 5. 2023.

Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2023/2024: tu

Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2024/2025: tu

Prijímacie pohovory sa skladajú z dvoch testov (z matematiky a slovenského jazyka) v rozsahu učiva základných škôl.

Pozvánku na prijímaciu skúšku pošle riaditeľ školy najneskôr 5 dní pred termínom prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle (oapk.edupage.org) zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 v čase od 0:00 do 23:59 h.

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023, do 23:59 h, písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na vzdelávanie.


Vzorové testy:

Matematika 2019 (test + správne odpovede)

Matematika 2018 (test + správne odpovede)

Matematika 2022 + Správne odpovede 2022

Okruhy na prijímacie skúšky SJL

Skúšobný test zo SJL

 

Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení uchádzača

Splnomocnenie jedného rodiča

Čestné vyhlásenie rodiča

Odvolanie


Integrovaní žiaci:

Žiaci, ktorí pokračujú v integrácii zo ŽŠ

Rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí boli integrovaní na ZŠ a budú pokračovať v školskej integrácii na našej Obchodnej akadémii, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie - pre žiakov pokračujúcich v integrácii zo ZŠ (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia s platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia do 2. septembra príslušného školského roka. 

Zároveň prosíme týchto rodičov, aby ku dňu zápisu doručili poštou alebo osobne celú dokumentáciu k školskej integrácii zo základnej školy, a to Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Žiaci, u ktorých sa prejaví potreba integrácie počas štúdia na našej škole

Rodičia žiakov našej Obchodnej akadémie, ktorí chcú požiadať o integráciu počas štúdia na našej strednej škole, doručia poštou alebo osobne Žiadosť o zmenu formy vzdelávania formou školskej integrácie - pre novointegrovaných žiakov (na stiahnutie tu) s písomným vyjadrením poradenského zariadenia a platnou správou zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.