033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

Obchodná akadémia Pezinok

Výsledky prijímacích skúšok nájdete na stránke https://oapk.edupage.org/

 

 

Harmonogram prijímacieho konania

  • Zákonný zástupca deviataka podá prihlášku na štúdium riaditeľovi svojej základnej školy najneskôr do 8. apríla 2021.
  • Riaditeľ základnej školy zašle prihlášky na štúdium na vybranú strednú školu najneskôr do 16. apríla 2021.
  • Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky sa uskutočnia: 

03. 05. 2021 (pondelok) -  1. termín prvého kola prijímacích skúšok

10. 05. 2021 (pondelok) -  2. termín prvého kola prijímacích skúšok

Tézy zo slovenského jazyka a vzorové testy z matematiky aj s odpoveďami môžete nájsť TU.

Kritériá prijímacích pohovorov sú dostupné TU.

  • Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený najneskôr do 20. 05. 2021 na webovej stránke školy oapk.edupage.org aj na dverách budovy školy Obchodnej akadémie na Myslenickej ulici 1 v Pezinku.
  • Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Vzorové tlačivo je k dispozícii TU.
  • Zápis prijatých uchádzačov:

Zákonný zástupca žiaka najneskôr do 25. mája 2021 doručí škole podpísané záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium (tlačivo je k dispozícii TU).

  • Riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykoná druhé kolo prijímacích skúšok (v prípade, ak sa nenaplní plný počet miest z prvého kola) najneskôr do 6. 6. 2021.
  • V prípade konania 2. kola prijímacích skúšok sa toto kolo prijímacích skúšok uskutoční dňa 22. júna 2021.

 

Pokyny boli spracované na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 1. 2021 a informácií k prijímaniu uchádzačov na denné štúdium SŠ podľa ŠVS (www.svs.edu.sk).